Phân loại xe nâng người chuyên dùng

Xe nâng người là phương tiện, thiết bị chuyên dùng để nâng, hạ di chuyển người và dụng cụ làm việc ở trên cao.

Phân loại xe nâng người chuyên dùng

1. Xe nâng người chuyên dùng ( Gồm xe cơ sở và cụm cơ cấu nâng người chuyên dùng) – Xe được phép lưu thông trên đường

* Các cơ cấu chính:
– Cơ cấu di chuyển
-Cơ cấu nâng cần
– Cơ cấu ra vào cần
– Cơ cấu quay cần
– Chân chống

Hiện tại ở Việt Nam đang có loại xe nâng người dân dụng hoạt động trong lĩnh vực môi trường ( đơn vị công ích ) ( Gồm xe cơ sở sau khi hoán cải và cụm cơ cẩu nâng người chuyên dùng )

2. Xe nâng người chuyên dùng dạng cần – được phép lưu thông trên đường

* Các cơ cấu chính
– Cơ cấu di chuyển
– Cơ cấu chuyển hướng
– Cơ cấu nâng cần
– Cơ cấu quay cần
– Chân chống

xe nâng người dạng cần

3. Xe nâng người chuyên dùng dạng cần, hoạt động trong phạm vi nhất định và không lưu thông trên đường quốc lộ:

* Các cơ cấu chính

– Cơ cấu di chuyển
– Cơ cấu chuyển hướng
– Cơ cấu nâng cần
– Cơ cấu quay cần
– Cơ cấu ra vào cần

4. Xe nâng người chuyên dùng dạng cắt kéo – Hoạt động trong phạm vi nhất định ( không lưu thông trên đường quốc lộ )

Đặc tính kỹ thuật chính: Sàn công tác có thể mở rộng được và chia thành 2 loại:

– Với tải trọng <=230 kg: Q thiết kế = Q sàn chính = Q sàn mở rộng

-Với tải trọng >230 kg Q sàn chính > Q sàn mở rộng.

* Các cơ cấu chính
– Cơ cấu di chuyển
– Cơ cấu chuyển hướng
– Cơ cấu nâng sàn công tác